OUR PHONE NUMBER: +77 (756) 334 876
 
1 laptop + 1 chuột quang + 1 bàn di + 1 túi