OUR PHONE NUMBER: +77 (756) 334 876
 
1 x Máy
10 x Kim lấy máu
25 x Que thử
1 x Bút lấy máu
1 x Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt